Blog

Απάντηση ΥΠΕΘΑ σε διαμαρτυρία επιστολής της ΟΠΟΤΤΕ για τα προβλήματα των πολυμελών οικογενειών που χρονίζουν και ζητάμε τη στήριξη των οικογενειών με τρία ή περισσότερα τέκνα

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ: 2106598- 278, 282, 285
FΑX: 210- 6552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/4975/17943
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021
Σελίδες: Τρεις (3)

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γεώργιο Καρασμάνη
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Αναφορά 3515/30-07-2021 της Βουλής των Ελλήνων
  Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος
Καρασμάνης με θέμα «Μέριμνα για την στήριξη τρίτεκνων οικογενειών», σας γνωρίζω
κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) τα ακόλουθα:
  Καταρχάς, αναφορικά με τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των μελών τριτέκνων
οικογενειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3421/05 (Α ́302),
καθορίζεται ότι όλοι οι αδελφοί από τρία ζώντα αδέλφια μεταφέρονται, εφόσον
επιθυμούν, στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης
εννεάμηνης διάρκειας.
  Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στις μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων που είναι γονείς τριών και άνω τέκνων, αυτές σχεδιάζονται και υλοποιούνται
με βάση την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3883/2010
(Α ́87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν.4361/2016 (Α ́ 16) και από τα
άρθρα 10 και 49 του ν.4609/2019 (Α ́67).
Συναφώς, από τα Γενικά Επιτελεία καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για
τήρηση των διαλαμβανομένων στους παραπάνω Νόμους, με μοναδική εξαίρεση την
ύπαρξη αδήριτων υπηρεσιακών αναγκών, όπως η συμπλήρωση επιτακτικού χρόνου
διοίκησης για την σταδιοδρομική τους εξέλιξη ή η ανελαστική κάλυψη οργανικών
θέσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες ΠΟΥ, κ.λπ., ενώ οι αρμόδιοι φορείς εξαντλούν
όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, πάντα εντός των
καθοριζομένων από τη νομοθεσία ορίων, προκειμένου να διασφαλίσουν παράλληλα το
ίδιο το στέλεχος, σε ό,τι αφορά στην υπηρεσιακή του εξέλιξη.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1α του ν.3648/2008 (Α ́ 38), από το
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)
και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) εισάγονται κατά σειρά
επιτυχίας, επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού
τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

  • Τα τέκνα πολυτέκνων.
  • Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

   Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ προέβη στη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος
(ΠΔ), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 1 του ΠΔ.292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων
και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α’ 204), αναφορικά
με την ένταξη των τέκνων τριτέκνων οικογενειών, ως κατηγορίας που μοριοδοτείται σε
διαγωνισμούς Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), και ειδικότερα, έχει προταθεί η
μοριοδότηση της εν λόγω κατηγορίας με πενήντα (50) μονάδες. Κατόπιν τούτου, τα
τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών συμπεριλήφθηκαν στις κατηγορίες που
μοριοδοτούνται στις εγκυκλίους πρόσληψης ΕΠOΠ.
   Όσον αφορά στα θέματα στέγασης προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλάισιο, οι τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν την επιμέλεια των τέκνων
τους, που συγκατοικούν με την οικογένεια και είναι προστατευόμενα μέλη της,
δικαιούνται στέγασης στα στρατιωτικά οικήματα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης.
    Όσον αφορά στην άδεια ανατροφής τέκνου, σύμφωνα με την ισχύουσα
Υπουργική Απόφαση, συγκεκριμένα με το Άρθρο 19 της Φ.400/34/292616/Σ.4753/31
Αυγ 16 Απόφασης ΥΕΘΑ, η άδεια ανατροφής τέκνου σε περίπτωση απόκτησης τρίτου
τέκνου και άνω, αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.
    Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις, υφίσταται
ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για την κατηγορία των τριτέκνων οικογενειών, εφαρμοστέο
κατά τη διαδικασία προσλήψεων, σε σταδιοδρομικό επίπεδο, σε επίπεδο μέριμνας
προσωπικού, αλλά και κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης τέκνων τριτέκνων οικογενειών.
    Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι η εξασφάλιση των ευνοϊκών
διατάξεων για τις πολυμελείς οικογένειες αποτελεί βασική προτεραιότητα και συνεχή
επιδίωξη της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, ενώ όλες οι
δραστηριότητες που αφορούν στο προσωπικό, πέραν της εφαρμογής του θεσμικού
πλαισίου, προσεγγίζονται υπό το πρίσμα της ανθρωποκεντρικής διάστασης, πολλώ δε
μάλλον όταν πρόκειται για οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων στελεχών.
    Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ